Ang multilingwalismo sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa

Sub Title:

Author: Funtanilla-Tanaleon, Lorey D.

Accession Number: 1339D

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2009

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay isang quasi-eksperimental na pananaliksik na gumamit ng disenyong pretest-posttest control group. Layunin nitong tiyakin ang bisa ng multilingwalismo sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral na kumukuha ng Literature 101 sa Pamantasang Estado sa Kanlurang Bisayas. Ginamit sa pagsukat ng iba't ibang kasanayan sa pagbasa ang inihandang pagsusulit na sumailalaim sa balidasyon at pilot testing. Ang mga kasanayan sa pagbasang nilinang ay ang sumusunod: paglinang ng talasalitaan, pagkuha ng kahulugan ng idyoma, kasabihan at mga tayutay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento, pag-unawa sa impresyon o kakintalang nadarama, pagpapahiwatig ng damdamin, pag-unawa sa katangian ng tauhan, pagkuha ng pangunahing kaisipan at pagtukoy sa paksa. Kabilang sa kagamitang istadistikang palarawang ginamit ay ang mean at standard deviation at t-test bilang istadistikang imperensyal na itinuon sa .05 alpha. Batay sa resulta ng katampatang tuos ipinakikita na mataas ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral bago gamitin ang Wikang Filipino at multilingwalismo; nanantiling mataas ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang Wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo samantala napakataas ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang multilingwalismo bilang midyum ng pagtuturo. Ang resulta ng t-test para sa independent na sample ay nagpapakitang walang makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral bago gamitin ang Wikang Filipino at multilingwalismo bilang midyum ng pagtuturo samantala may makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang Wikang Filipino at mulitilingwalismo bilang midyum ng pagtuturo, at may makabuluhang pagkakaiba sa mean gain score ng mga mag-aaral na tinuruan gamit ang wikang Filipino at multilingwalismo. Ang paired t-test ay nagpapakitang may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang Wikang Filipino at multilingwalismo bilang midyum ng pagtuturo.


Keywords: Multilingwalismo, Reading proficiency (Filipino)

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135