Mga salik kaugnay sa kaalamang natamo sa pambansang pagsusulit sa Filipino II

Sub Title:

Author: Panes, Jeddy R.

Accession Number:

Class No:

Author No:

Copyright Year: 2010

Abstract:

Nilalayon ng pag-aaral na ito na matiyak ang antas ng kaalamang natamo sa Filipino II ng mga mag-aaral na kumuha ng Pambansang pagsusulit sa taong panuruan 2007- 2008 sa mga paaralang sekundarya na kabilang sa Sangay ng Passi City. Ang mga tagatugon na saklaw ng pag-aaral na ito ay binubuo ng 297 na mga mag-aaral na pinili sa pamamamagitan ng Slovin’s equation, at purposive sampling para sa 20 mga guro sa Filipino sa Sangay ng Passi City. Ginamit sa pagsukat sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral ang resulta ng Pambansang Pagsusulit sa Filipino II sa taong panuruan 2007-2008, at mga inihandang talatanungan tungkol sa saloobin sa Filipino , pakikisangkot ng magulang, pagkakaroon ng , kasapatan at lawak ng paggamit ng mga kagamitan sa pagkatuto. Ginamit din ang mga talatanungan hinggil sa kaligirang pang-akademiko, bilang ng taon sa pagtuturo ng mga guro, at suporta ng prinsipal sa Filipino. Sumailalim ang mga talatanungan sa balidasyon at pilot- testing. Kabilang sa kagamitang istadistikang palarawang ginamit ay ang mean, standard deviation, at frequency count. ANOVA, t-test, at Pearson’s r naman ang ginagamit bilang istadistikang imperensyal na itinuon sa .05 alpha. Batay sa resulta ng katampatang-tuos ipinakikita na katamtaman ang antas ng kaalamang natamo ng mga mag-aaral sa FilipinoII sa pangkabuuan. Positibo ang saloobin ng mga mag-aaral sa Filipino at aktibo ang pakikisangkot ng mga magulang sa pag-aaral ng mga anak. Batay naman sa resulta ng frequency count, mayroong kagamitan sa Filipino ang mga mag-aaral ngunit hindi ito sapat at bihirang gamitin. Hindi lahat ng guro ay medyor sa Filipino, kapwa 10 taon pababa at 11 taon pataas ang bilang ng taon sa pagtuturo, at hindi sapat ang kasanayang natamo ng mga guro sa Filipino. Katamtaman ang kaalamang natamo ng mga mag-aaral batay sa saloobin sa Filipino, pakikisangkot ng magulang, pagkakaroon, at kasapatan ng mga kagamitan maliban sa mababang antas batay sa lawak ng paggamit ng mga kagamitan sa Filipino. Katamtaman din ang antas ng kaalamang natamo ng mga mag-aaral batay sa kaligirang pang-akademiko, bilang ng taon sa pagtuturo, kasapatan ng mga kasanayang natamo ng mga guro at suporta ng prinsipal sa Filipino. Walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kaalamang natamo batay sa saloobin sa Filipino, pakikisangkot ng magulang, at kasapatan ng mga kagamitan, samantalang may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kaalamang natamo batay sa pagkakaroon at lawak ng paggamit ng mga kagamitan. May makabuluhang pagkakaiba rin ang antas ng kaalamang natamo ng mga mag-aaral batay sa kaligirang pang-akademiko, bilang ng taon sa pagtuturo, kasapatan ng mga kasanayang natamo sa Filipino at suporta ng prinsipal. Ang resulta ng Pearson’s r ay nagpapakitang walang makabuluhang pagkakaugnay ang antas ng kaalamang natamo ng mga mag-aaral batay sa saloobin sa Filipino, pakikisangkot ng mga magulang at kasapatan ng mga kagamitan sa pagkatuto sa Filipino. Sa kabilang dako, may makabuluhang pagkakaugnay ang pagkakaroon at lawak ng paggamit ng mga kagamitan, kaligirang pang-akademiko ng mga guro, bilang ng taon sa pagtuturo, kasapatan ng mga kasanayang natamo sa Filipino, at suporta ng prinsipal.


Keywords: Pambansang pagsusulit

Citation:File Attachments

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: pub/results.php

Line Number: 135